Regulamin zakupów

Regulamin świadczenia usług sklepu snob-shop.pl

 • 1

Snob-Shop.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch z siedzibą w Krakowie przy Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków, NIP: 6793105345, REGON:360030350. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie Snob-shop.pl.

 • 2
 1. Snob-shop.pl jest internetowym sklepem ze dekoracjami, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą nabywać dekoracje i akcesoria marynistyczne.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.snob-shop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów po ekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 4. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.
 5. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 6. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 9. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
 10. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 11. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Sprzedawcy lub elektronicznie na adres E-MAIL. W wypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Snob Shop traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 12. Z uwagi na to, że wiele produktów oferowanych przez Sprzedawcę wykonywanych jest ręcznie przez rzemieślników prezentowane produkty różnią się między sobą.
 13. Zakupiony produkt może się nieco różnić od prezentowanego na zdjęciach.
 • 3
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Snob-shop.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 • 4
 1. Aby złożyć zamówienie, należy wejść na stronę http://snob-shop.pl/koszyk/ i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór odpowiedniego produktu, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 3. Wszystkie wypełnione zamówienia składane w sklepie internetowym są prawnie obowiązujące. Zamówienie będzie przetwarzane i uznane za wiążące od momentu jego potwierdzenia. Sklep przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia ze wszystkimi jego szczegółami.
 4. W przypadku, jeżeli zamieszczony opis towaru jest dla Klienta niewystarczający lub Klient ma pytania dotyczące zakupów, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 5. Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 7. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego: Snob-shop.pl
 • 5
 1. W przypadku konieczności zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, Sklep wprowadzi taką informację do oferty. Klientów, którzy złożyli zamówienie w terminie wcześniejszym, obowiązuje oferta z daty składania zamówienia.
 2. Wszystkie zamówienia rozliczane są w PLN. Jakiekolwiek zwroty będą dokonywane w tej samej walucie.
 3. Wszystkie ceny towarów i usług podane na stronach internetowych www.snob-shop.pl są cenami brutto (zawierają właściwy podatek VAT).
 4. Wszystkie płatności realizowane są przelewem bankowym na rachunek bankowy Shop Solution 18 1750 0012 0000 0000 3556 0173.
 5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 • 6
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zaleca się wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres E-MAIL. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Snob-shop.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.
 4. Rozpoczęcie realizacji zamówień następuje we wszystkie dni robocze, po otrzymaniu przelewu na rachunek bankowy Shop Solution, przy płatności w systemie Transferuj.pl oraz przy płatności za pobraniem niezwłocznie po złożeniu zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Koszt przesyłki za zwrócony towar pokrywa Zamawiający.
 • 7
 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.
 2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Snob-shop.pl zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 3. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Snob-shop.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Zamawiający.
 4. Reklamowane towary mają być odsyłane na adres: Shop Solution, ul. Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
 • 8
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch. Snob-shop.pl zapewnia całkowite bezpieczeństwo i prywatność. Wszystkie dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w procesie realizacji zlecenia, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych i nie są udostępniane osobom niepowołanym. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby Zamawiający miał gwarancje bezpieczeństwa dotyczące zarówno jakości, zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi.
 • 9
 1. Firma Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch poinformuje każdorazowo Klienta o braku towaru i przedstawi proponowany czas realizacji. Klient w takim przypadku ma prawo do rezygnacji z zamówienia.
 • 10
 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch towarów w materiałach reklamowych, katalogach, stronie internetowej, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości produkcyjnych firmy Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch, co do jakości produktów oraz jakości znakowania.
 2. Shop Solution S.C Maciej Heród, Joanna Szloch ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
 • 11
 1. Wszystkie przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki jest uzależniony od wagi i gabarytów zamawianego towaru. W przypadku przesyłek pakowanych w paczki jest to 15 PLN netto za każde 20 kg zamówionego towaru.
 2. Czas dostawy to zazwyczaj 1 dzień roboczy.
 • 12
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są mailowo przez Konsumenckie Centrum E-porad pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.